Prosedyre

Advokatfirmaet Lagata har lang erfaring med å behandle sivile saker for domstolene, og både som advokat, dommer og rettsmekler.

Domstolsbehandling

Bistand som prosessfullmektig i sivile saker for alle instanser: forliksråd, tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Vår advokat; Anne Cathrine, har lang prosesserfaring. Hun har Møterett for Høyesterett og har prosedert fem forretningsjuridiske saker for denne domstolen.

david-iskander-599118-unsplash

Voldgift

Bistand som prosessfullmektig for voldgiftsrett eller som voldgiftsdommer
eller enevoldgiftsdommer.

close-up-of-open-book-256161 (1)

Klagenemndsbehandling

Herunder bistand i saker for bransjenemnder og klagenemnder, herunder saker for Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA, samt Finansklagenemnda.

Tvangsfullbyrdelse

Herunder bistand i saker om midlertidig forføyning, arrest, begjæring om utlegg, tvangsfravikelse av fast eiendom, inndrivelse av uimotsagte krav eller inndrivelse etter Luganokonvensjonen.

joanna-kosinska-129039-unsplash

Annen tvisteløsning

Hvis du ønsker bistand som oppmann, som rådgiver i forhandling eller mekling, eller en mekler:

Ønsker du bistand?

Ta kontakt.