Særlige fagområder

Advokatfirmaet LAGATA tilbyr spisskompetanse innenfor en rekke sentrale fagfelt.  
Bilde1

Foreldelsesrett

Som forfatter av kommentarutgaven til foreldelsesloven i hele fire utgaver fra 1996 til 2019, er Anne Cathrine ekspert på foreldelse. Hun bistår gjerne med foreldelsesrettslige spørsmål, herunder i vurderinger av om et krav er foreldet eller med å sikre fristavbrudd for å hindre bortfall av et ellers berettiget krav. Hun har også prosedert en rekke prinsipielle spørsmål om foreldelse for Høyesterett.

ricardo-gomez-angel-466758-unsplash

Entrepriserett

Bistand kvalitetssikring av kontrakter og avtalevilkår, spørsmål om overføring av prosjekteringsrisiko, tiltransport, risiko for grunnforhold, endringshåndtering og rett til fristforlengelse og tilleggsvederlag, mangelshåndtering, avbestilling og erstatning, bistand i sluttoppgjør, spørsmål om tilbakehold og stansing. Anne Cathrine har mer enn 20 års erfaring med entrepriserett.

Rådgiverrett er skrevet av LAGATAs advokat Anne Cathrine Røed

Rådgiverrett

Ansvar mellom oppdragsgiver og rådgiver i egenskap av å være prosjekterende, rådgivere, byggeledere, uavhengige kontrollører, og ansvaret overfor tredjemann, herunder ansvaret som ansvarlig kontrollerende (Bori-ansvaret). Anne Cathrine har skrevet en meget omfattende to binds bok om rådgivning innen bygg og anlegg. Se mer på justinian.no

Forsikringsrett

Bistand med skadebehandling, forsikringsrett og erstatning for formuestap eller tingskade, profesjonsansvar, vurdering av vilkår, meldefrister og foreldelse. Klagenemndsbehandling og prosess. Både for forsikringstaker og forsikringsgiver.

caterina-beleffi-1424971-unsplash

Naborett

Bistand i saker om naboansvaret etter naboloven, herunder det objektive naboansvaret, særlig ansvar for skader som oppstår som følge av byggeaktivitet, slik som setningsskader, skader som følge av utglidning, rystelser ved sprenging og grunnarbeider, og anordninger som volder skade på annen manns eiendom. Vann- og avløpsrettslige spørsmål samt spørsmål knyttet til forurensning i grunnen.

Bolig- og eiendomsrett

Bistand i saker relatert til kjøp eller leie av fast eiendom, herunder oppfølgning av mangelsskrav og vedlikeholdskrav, seksjonering, drift, utleie og forvaltning. Bistand for eiendomsutviklere, utleiere, kjøpere og selgere, boligsameier, borettslag og boligbyggelag.

Kontraktsrett og obligasjonsrett

Bistand til inngåelse av kontrakter og kontraktshåndtering, herunder spørsmål om tolkning av kontrakt, kontraktsrevisjon.
Spørsmål om tilbakehold og motregning, renteberegning og avbestilling og hevning.

Opphavsrett og markedsføringsrett

Spørsmål om rettigheter til prosjektmateriale, vern av bygningskunst, vern mot etterlikning, vern av databaser, rettigheter ved bruk av BIM og spørsmål om opptreden i strid med god forretningsskikk. Anne Cathrines bok "Rådgiverrett" som er under utgivelse inneholder to kapitler om disse temaene.

Prosedyre og tvisteløsning

Vi prosederer sivile saker for alle instanser, og bistår som oppmann, mekler og voldgiftsdommer.

Ønsker du vår bistand?
Ta kontakt.