Annen tvisteløsning

Advokatfirmaet LAGATA er opptatt av at tvister skal løses raskt og effektivt og til klientens beste. Som mekler er vi opptatt av gode løsninger og at partene skal føle eierskap til resultatet.

NB! Forespørsler om mulig bistand som mekler, oppmann eller voldgiftsdommer, 

bes fremsatt av partene eller deres advokater i fellesskap. 

IMG_5165

Utenrettslig mekling

Vår advokat har gjennomført Meklingsakademiet, og er sertifisert som mekler i utenrettslig tvisteløsning av Advokatforeningen. Hun bistår gjerne med å hjelpe løse tvister, enten som mekler eller som rådgiver for en part som skal delta i mekling. Vi har også kontakt med andre meklere.

IMG_7254

PRIME

Vår advokat har spisskompetanse innen entrepriserett og lang erfaring med rettslig håndtering av store saker innenfor bygg og anlegg. Hun er også sertifisert som utenrettslig mekler av Advokatforeningen. En kompetanse som samlet er svært egnet som deltaker i konfliktløsningsråd (KRL) eller prosjektintegrert mekling (PRIME). Og sitter for tiden i et PRIME-utvalg i et større tunnelprosjekt.

Oppmann

Vår advokat står på Standard Norges liste over faste oppmenn i saker om utførelsesentrepriser og totalentrepriser. Hun bistår gjerne som oppmann - både ved midlertidige avgjørelser underveis i prosjektet, eller etter at dette er avsluttet.

IMG_5799

Forhandling

Trenger du en til å bistå deg i regulære forhandlinger, bistår vi gjerne.
Vår advokat er opptatt av gode løsninger, og har gjennomført et forhandlingskurs med forelesere fra Harvard Law School. Anne Cathrine har også lang erfaring med forhandlinger gjennom sitt virke som advokat i over 20 år.

IMG_4319

Rettsmekling

Vår advokat har omfattende erfaring som rettsmekler. Hun har også bistått klienter i en rekke rettsmeklinger, herunder i større meklinger med co-mekler. Anne Cathrine sitter i utvalget over eksterne meklere i entrepriserett som omfatter en rekke domstoler, herunder Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

IMG_0781

Voldgift og domstolsbehandling

Vår advokat Anne Cathrine, har omfattende erfaring som prosessfullmektig i sivile saker for alle instanser, herunder Høyesterett. Hun bistår gjerne både for de ordinære domstolene og voldgiftsrett, der hun også kan være dommer.

Ønsker du bistand?

Ta kontakt på e-post advokat@lagata.no eller telefon 414 70 168.